Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack vare att de jobbar strategiskt med sitt hållbarhetsarbete inom flera olika områden blev de under 2020 nominerade till Industripriset Skaraborg och hamnade bland topp tre.

Ranaverken Stålbyggnad arbetar med stålbyggnader, stålstommar och fackverksbalkar. Företaget är en stålbyggnadsentreprenör vilket betyder att de behärskar hela kedjan från försäljning, konstruktion, tillverkning och montage. Inom Ranaverken Lantbruk finns ett produktsortiment som innefattar tankvagnar, omrörare och pumpar för flytgödselhantering.

Ranaverkens berättelse är ett bra exempel på vikten av att jobba med utveckling på flera håll i verksamheten parallellt, delarna av en helhet hänger ihop. Framgången ligger i att de jobbat med miljöcertifiering, miljömässiga mål, hållbarhetsstrategi, automation, robotik, lean, digitalisering parallellt för att nå tillväxt. I kombination med att de utvecklar sin arbetsplatskultur och jobbar med kompetensförsörjning för ökad konkurrenskraft med målet att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Stora förändringar ger störst ekonomiskt och miljömässigt genomslag

Per Fahlgren, VD Ranaverken.

Per Fahlgren, VD för Ranaverken, berättar att hållbarhet, för deras verksamhet, betyder två saker. Dels ska en produktion, och det som organisationen levererar, vara hållbart. Sedan är den miljömässiga aspekten viktig för en hållbar framtid.

— Vi är miljöcertifierade sedan 2003 och jobbar strategiskt med att reducera kemikalier och minska förbrukningen av olja, el och vatten. Vår största förändring skedde för ett par år sedan då vi bytte ut vår eldningsolja. Tillsammans med Kvänums Energi byggde vi en intern fjärrvärmecentral där vi eldar med pellets. Vi skapade också möjlighet för ett grannföretag att kunna ansluta till vår värmecentral. Då vi även köper all el grönt så skapade vi oss en fossilfri produktionsanläggning. För att få både ekonomisk och miljömässig stor effekt är det de tunga bitarna som ger störst genomslag. Vi ser att det är just hållbarhet som kommer att vara en kravbild på oss i framtiden och våra kunder kommer efterfråga att vi tänker smart och hållbart, menar Per.

Hållbarhetsarbete = mer attraktiv som arbetsgivare

Om något år kommer det finnas krav på att företag gör en EPD-redovisning (environmental product declaration – miljövarudeklaration) för att visa vilken CO2-påverkan deras produkter har. Arbetet har varit i gång under ett par år, förklarar Per, men skarpt läge blir det först när marknaden kräver det.

— Tack vare att vi jobbat med vår miljömässiga hållbarhet under en längre tid har vi samtidigt hunnit förbereda oss inför kommande krav på EDP-redovisning på våra produkter. Det har krävts flera investeringar, både stora och små, men vi ser redan att vi får mycket tillbaka av det. Det har blivit betydlig bättre arbetsmiljö i vår produktion. Vi har både ny och väsentligt bättre ventilation och filteraggregat som renar luften mer effektivt. Det märks både på våra utsläpp och på vår invändiga miljö.

Bygger hållbarhetsstrategi för att möta efterfrågan

Ranaverken ser ett långsiktigt värde i att kommunicera sitt arbete runt hållbarhet. Det arbete de gör ligger som grund för att kunna möta kundernas efterfrågan när den kommer.

— Än är frågor kring vårt hållbarhetsarbete relativt lågt. Men likt sättet vi tar kvalitet för givet idag, kommer även hållbarhet vara lika viktigt om några år. Till exempel är det lite unikt att vi inom stålbranschen målar med vattenburna färger. Vi har fått bygga ut våra lokaler för att få större tork-zoner och säkerställa temperatur och luftflöde. Vi släpper inte ut några lösningsmedel, utan det är vattenånga som dunstar. Tekniskt sett har det varit en svår resa men nu får vi ett fint slutresultat som vi ser ett värde i att kommunicera.

Automatiserar måleriet

Nästa steg i satsningar vad gäller hållbarhet kan vara investeringar i solceller, men först ska ett påbörjat projekt inom automation färdigställas. Ranaverken genomför nu en förstudie, via Robotlyftet, inför en robotinstallation i måleriet. Förhoppningsvis ska den ge bättre arbetsställning för medarbetarna men även reducera spill.

— Vårt mål är att bygga en station med robotar som utför måleriarbetet.  Initialt bygger vi den för manuell målning, men den är även avsedd att konverteras till robotmålning, när alla övriga pusselbitar är på plats. Med den här investeringen hoppas vi kunna förbättra både arbetsmiljön, minska på monotona rörelser för målarna, men också få en mer kvalitetssäker målning.

Här, i Ranaverkets måleri, planeras för en robotinstallation.

Kunskap i Lean skapar nytänk

Ranaverkens samtliga 110 medarbetare har gått utbildning i Lean. De har deltagit både online och fysiskt på utbildningar på Högskolan i Skövde. De har även fått introduktion via IDC genom projektet Catalyst där inslag av förändringsledning och värdegrundsarbete ingått. Per berättar att utbildningen i Lean har resulterat i flera små projekt i verksamheten, som exempel har medarbetarna i svets börjat planera sitt flöde för effektivare hantering.

— Det är viktigt att alla får en introduktion. För vår del har det resulterat i att vi nu driver ett antal mindre projekt i produktionen. Varje avdelning fick välja tre delar man ville jobba med. Till en början ganska enkla saker för att komma in i Lean-tänket, få medarbetarna engagerade och för att vi ska kunna slutföra och följa upp arbetet. Vi tänker annorlunda idag än vi gjorde för ett år sedan och passar till exempel på att genomföra ett Lean-arbete i samband med personalrotation vid en maskin.

Tack vare utbildningar i Lean har medarbetarna i svets börjat planera sitt flöde för effektivare hantering.

Digitaliserar för att skapa spårbarhet

Ranaverken jobbar just nu med flera digitaliseringsprojekt, bland annat inom deras lantbruksdel.

— Tillsammans med RISE och SLU tittar vi på hur vi kan utveckla traditionella styrdosor till mer digital teknik. Samtidigt undersöker vi hanteringen av flytgödsel för att optimera rätt mängd på fälten. Lantbruksbranschen är en bransch som ligger långt fram inom produktutveckling. Genom samarbete med lantbrukare sker innovation inte bara för en enskild kund utan det genererar långsiktigt hållbar utveckling för branschen i stort.

—Vi har även startat upp ett case i Digiresan för att digitalisera vår dokumenthantering, fortsätter Per. Vi har funderat på hur vi skulle kunna få en mer effektiv kommunikation i produktionen och kanske slippa viss hantering av ritningar och liknande. Vi kommer nu att titta vidare på egenkontroll av dokumentation och checklistor av våra projekt. Kan vi digitalisera dem kommer det göra dem mer tillgängliga för de parter som behöver dem och vi får en spårbarhet på våra produkter.

Automation kan bidra positivt till jämställdhet

Som många andra företag känner Ranaverken en stor utmaning i att hitta kvinnliga sökanden till sin arbetsplats, med den utbildning som krävs. De har för närvarande inga kvinnor i produktionen och ser även behov av att jobba mer med sin arbetsplatskultur. Per berättar att de varit fadderföretag för industriprogram och teknikprogram och har haft enstaka kvinnor som jobbat kortare perioder. En förhoppning finns på framtidens teknikutveckling som kanske kan verka positiv för industrin.

— Förhoppningsvis kan en ökad automation ge en förändring på sikt då det kräver ny kompetens. Om tio år har vi en helt annan typ av maskinpark för att tillverka till exempel stålstommar, vi kommer ha robotar inom flera områden och nyttjar ny teknik på helt annat sätt. Vi är på väg ditåt och i framtiden vet vi mer kring hur kan nyttja till exempel VR-teknik för att läsa instruktioner och ritningar. Sammantaget ser vi att vårt hållbarhetsarbete gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare, vilket vi hoppas kommer märkas även vid rekrytering framöver, avslutar Per.

Fler bilder från Ranaverken

Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Dela via

IUCs erbjudande | Projekt

Fler företag får möjlighet att kickstarta sitt företags hållbarhetsarbete

IUC Sverige har genomfört en första nationell pilotomgång av Kickstart Hållbarhet med ett 10-tal deltagande företag. Resultatet blev lyckat och…

17 november, 2021 — Lästid 5 min

Industriföretag i Sverige | Samverkan

Höjd digitaliseringskompetensen i svensk industri

En kunskaps­plattform med syfte att höja digita­li­se­rings­kom­pe­tensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra…

12 april, 2023 — Lästid 2 min

Industriföretag i Sverige

Automationscheck för utveckling

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering…

13 juni, 2022 — Lästid 1 min

Industriföretag i Sverige | Omställningslyftet

Eco3 – den cirkulära kaffemaskinen från Värmland

Eco3 är ett entreprenörsföretag med bas i Arvika som erbjuder cirkulära produkt- och tjänstelösningar inom  kaffebranschen. Företagets koncept är en…

18 januari, 2023 — Lästid 7 min