IUC utvecklar Sveriges små och medelstora industriföretag

IUC – Industriella UtvecklingsCentra – är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Vi arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.
Vi är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

Detta gör oss till en av de viktigaste parterna för dialog med regionerna och regeringen. Vi diskuterar löpande hur vi bäst utformar och kanaliserar stöd som förverkligar nationella strategier för en stark svensk industri. Konkreta aktiviteter i företagen kan till exempel handla om utvecklingsprogram, utvecklingsprojekt, utbildningar, konferenser, seminarier och workshops.

En av IUCs viktiga roller är som förmedlare av ny kunskap och forskning, från forskningsinstitut, branschorganisationer, myndigheter etcetera, ut till de små och medelstora industriföretagen. IUC är en länk i den utvecklingskedjan.

Sverige behöver en smart industri

För att Sverige ska fortsätta att vara en industrination i framkant behöver inte minst de små och medelstora industriföretagen visa styrka inom en rad områden. Här några exempel.

  • Förändringsförmåga: En av de viktigaste uppgifterna för IUC är att ge stöd för ökad förändringsförmåga ute i de små och medelstora industri-företagen.
  • Ny teknik: Automatisering, digitalisering, robotisering, nya material – listan över teknikområden kan göras lång. IUC arbetar för att föra ut kunskap och forskning kring ny teknik till företagen, över hela landet.
  • Attraktivitet: Med ökad konkurrens om framtidens medarbetare behöver företagen visa att man är en attraktiv arbetsplats som har god omvärlds-bevakning och som arbetar aktivt för ökad hållbarhet och mångfald.
  • Kompetensförsörjning: Ständiga förändringar ställer nya och högre krav på medarbetares kompetenser. Att arbeta med strategisk kompetens-försörjning är därför avgörande för fortsatt utveckling i industriföretagen.

IUCs roll i industriell utveckling

IUC agerar nationellt, regionalt och lokalt, och alltid nära företagen. Vi är en förmedlande länk mellan nationella aktörer som Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Vinnova, organisationer med regional förankring som Almi, forskningsinstitut och intresse-organisationer, och lokala aktörer – först och främst industriföretagen.

  • Nationellt: IUC är en nationell aktör – vi kanaliserar nationella satsningar ner till regional och lokal nivå.
  • Regionalt: IUC-bolagen är en part i den regionala utvecklingen i sina respektive regioner.
  • Lokalt: IUC-bolagen, utspridda över landet, gör tillsammans insatser i flera tusen industriföretag. Kunskap om företagens behov lyfter vi i våra regio-nala och nationella kontakter.

Så arbetar IUC

IUC-bolagen samverkar i ett nätverk för att utnyttja varandras erfarenheter och kompetenser. IUC-nätverket har utvecklat flera gemensamma arbetsmetoder och verktyg, och i stora nationella satsningar, som exempelvis Produktionslyftet, Produktion2030 och Industrinatten, är ett flertal IUC-bolag engagerade. Nationella mål för en smartare svensk industri realiseras regionalt och lokalt genom olika projekt som IUC-bolagen erbjuder företagen, i många fall till subventionerad kostnad tack vara offentlig medfinansiering. Ett IUC-projekt kan vara det som ger ett mindre industriföretag den knuff framåt som behövs för att dra igång ett viktigt förändringsarbete.

Insatserna kan handla om allt från längre utvecklingsprogram där ett företag deltar under 2-3 år, till korta innovationsprojekt eller fristående seminarier och workshops.