Nationell projektgenomförare

IUC-nätverket fungerar som en nationell kontaktlänk till ett mycket stor antal industriella och industrinära SMF i hela landet.

Med den regionala närheten till företagen och företagarna, förtagsnärmast, finns mycket goda förutsättningar för att kunna genomföra nationellt angelägna projekt och uppdrag anpassade till regionala förutsättningar men med gemensamma metoder och målbilder. Genom IUC Sverige AB, som ägs gemensamt av IUC-bolagen, kan vi leda nationella projekt och utveckla metoder. Vi samarbetar också med andra utförare.

Uppdragsgivare kan genom IUC-nätverket nationellt genomföra insatser/uppdrag/utveckling inriktat mot SMF. Uppdragen kan även vara att initialt genomföra olika former av pilotprojekt för att forma modeller som sedan kan distribueras i hela landet. I vårt arbete används de egna metoderna och verktygen samtidigt som nya ständigt skapas eller de befintliga vidareutvecklas.

Exempel på nationella projekt som genomförs/genomförts av IUC-nätverket
  • Förmedlingsuppdrag – Innovationscheckar
    IUC-nätverket var en nationell distributör av Innovationscheckar till små och medelstora företag. Det innebär att den som vill diskutera innovativa utvecklingsprojekt kan få en kontaktperson inom något av våra IUC-bolag.

Vi jobbar med en flerstegsmodell tillsammans med bland annat IUC Företagsanalys, affärsavtal, mål om affärsmässighet i utveckling av idéer.

Samarbeten i Nätverk

Vi menar att framtidens företag och arbetsplatser kommer att präglas av fler kontaktytor, krav på bredare kompetenser, snabbare kommunikation och förväntan på tidigare resultat. Nätverksformen är ett effektivt sätt att organisera ett utvecklingsarbete som ska möte de framtida kraven på ett företag, som skapar mervärden, samtidigt som individer som deltar stärks och utvecklas. Nya kontaktvägar etableras som i sin tur leder till utveckling, affärer och förbättringar.

IUC-nätverket jobbar med att forma, driva och upprätthålla olika former av regionala och nationella nätverk, alla med syfte att skapa nytta och mervärden för SMF och samhället. Exempel på nätverk är:
• Underleverantörsnätverk kopplade till större företag
• Branschnätverk som både jobbar med marknad, utbildning och utveckling
• Konsortienätverk som kan offerera och utföra större åtaganden tillsammans
• Funktionsnätverk för personer med likartade arbetsuppgifter
• Kunskapsnätverk både i utbildnings- och lärandesyfte
• Inköpsnätverk för samordning och kostnadsbesparingar
• Projektnätverk för exempelvis industriell digitalisering

Produktionsutveckling
Det sker en snabb och komplex utveckling av produktionssystem som starkt påverkar SMFs konkurrensmöjligheter. Inom IUC-nätverket har metoder och samarbeten formats för att underlätta SMFs omställning.
• Vi är en del av Produktionslyftet
• Vi driver ett internt nätverk för att utveckla metoder för Resurseffektiv produktion
• Resurseffektiv produktion är tillsammans med kompetensförsörjning de största utmaningarna och möjligheterna för att industriföretagen skall behålla och öka sin konkurrenskraft

Målbilden är ofta enhetlig för deltagande SMF:
• Att skapa ökad konkurrenskraft och tillväxt genom effektiviseringar inom produktionen och de närliggande administrativa flöden som berör produktionen
• Att stärka medarbetarnas delaktighet i verksamheten.