Additive Manufacturing Förstudie (avslutat projekt)

Förstudien syftar till att beskriva hur det nationella AM-landskapet (additiv tillverkning/3DPrinting (AM/3DP)) och hur resurserna ser ut idag samt att analysera och beskriva hur små och medelstora företag på bästa sätt kan tillgodogöra sig resurser och kompetens inom området additiv tillverkning (AM) i Sverige och bidra till dess utveckling.

Sverige är på efterkälken vad gäller implementering av additiv tillverkning/3DPrinting (AM/3DP) inom industrin. När den globala konkurrensen ökar, ökar även Sveriges behov av nya material, produktionsprocesser och produkter. Här är additiv tillverkning en viktig komponent i utvecklingen och det behövs gemensamma resurser för att snabbt komma ikapp den internationella utveckling som nu sker inom området.

Värdekedja i fokus för IUC Sverige

Målet är att ta fram ett förslag till en sammanhållande värdekedja och affärs/betalningsmodell för AM-insatser för SME i Sverige. Värdekedjan bör anses vara dubbelriktad, det vill säga ny kunskap från akademin ska komma SME:er till del samt att flödet av SME:ernas behov behöver vid behov kunna omsättas i en akademisk kontext. IUC Sverige är huvudansvariga för att testa den modell som tagits fram i projektet Resourcecenter for additive manufacturing (Höjd digital kompetens -Värmland), finansierad av Tillväxtverket, för att väcka intresse och ge stöd och verktyg för att underlätta för SME, syftet är att synliggöra hur AM tekniken är kopplad till företagets affärsmodell. Modellen/verktygen ska även testas för att genom genomförd kartläggning för hela Sverige kunna erbjuda eventuella andra insatser eller vidareutveckling som ligger utanför IUCs hägn. Detta arbete medför att synliggöra eventuella glapp i AM-ekosystemet i Sverige. Resultaten av testen är eventuella förändringar/ justeringar i modellen.

Projektet kommer att kartlägga nuläget i Sverige, initiera kompetenshöjande insatser och jobba för att testa en modell som tagits fram i projektet Resourcecenter for additive manufacturing (Höjd digital kompetens -Värmland), finansierad av Tillväxtverket.

 


Huvudansvarig: Region Örebro län och RISE.