Automation & Robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande SMF har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. Att utnyttja möjligheter till automation och robotisering är idag en nödvändighet för svenska företags konkurrenssituation.

Mot bakgrund av identifierade behov

Små- och medelstora företags förmåga att kompetensutveckla sin yrkesverksamma personal inom automatisering och robotisering.
• Att både tillvarata och utveckla kompetensen hos den yrkesverksamma personalen inom områdena automatisering och robotisering.
• Att ytterligare stärka lednings- och beslutsfattande medarbetares kompetens att beställa och genomföra projekt inriktade på automation & robotisering

Ökade insikter och kunskaper om automationens potential för konkurrenskraften

Detta uppdrag gäller sammanfattningsvis att i Robotlyftets namn nationellt skapa insikt och förbereda SMF industriföretag för investeringar i automation. Uppdraget är en del av en helhet där ett företag kan gå igenom fyra steg i en anskaffningsprocess av automationslösningar:

1. Insikt, via seminarier eller andra sammankomster bjuda in potentiella företag till events där företagen bereds möjlighet att få kunskap om modern produktionsteknologi och automationslösningar.
2. Förutsättningsstudie på det intresserade företaget för att dels utröna potential och möjligheter, dels ge en inledande basutbildning i investeringskalkylering.
3. Förstudie, att skapa ett beslutsunderlag för en senare projektering eller vidare utredning. Detta kan innefatta en bred variation av insatser, från att prova på teknik i egen verksamhet eller i testmiljö till mera klassisk förstudieutredning.
4. Projektering, att utifrån ett beslut om omfattning och avgränsning ta fram ett underlag för en automationsinvestering.
Inom ramen för Robotlyftet, inklusive pilotprojektet PILAR har idag ca 250 förutsättningsstudier inletts eller genomförts.

Förväntade effekter

Stärkt kompetens hos ledarna och medarbetarna inom ramen för de förändringar och möjligheter som automatisering och robotisering kan medföra
Bättre förutsättningar för medarbetarna till delaktighet i företagets utvecklingsarbete inom automatisering och robotisering
Stärkt ställning på arbetsmarknaden för medarbetarna genom ökad förståelse och kunskap om de möjligheter som automatisering och robotisering medför
Stärkt tillväxt och konkurrenskraft i deltagande företag

Läs mer om utbildningarna som erbjuds i projektet


Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och drivs av IUC Sverige AB.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas Nilsson om du vill veta mer om Automation & robotik.

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07