Teknikworkshops underlättar kunskapsöverföringen till SMF samtidigt som de gör företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. De erbjuds inom en rad spännande områden som exempelvis smart underhåll, additiv tillverkning och Internet of Things.

Upplägget av teknikworkshops kring det valda forskningsresultat brukar se ut som följer:

 • 6 till 8 små och medelstora företag, totalt cirka 20 företagsdeltagare (minst 2 från varje företag)
 • Teori från projekt med gruppdiskussioner och workshops med dialog för gruppdynamik
 • Total tid cirka 6 timmar inklusive lunch, i normalfallet mellan 09:00 till 15:00.

Teknikworkshops

 • Forskningsresultat når SMF
 • Aktivt möte företag – forskare = nya kontaktytor
 • Urval av SMF som deltar
 • Kunskapsöverföring i verkligheten
 • Regional kännedom om SMF krävs
 • Måste besöka företagen för att få deras uppmärksamhet = sälja in!
 • Workshoppen leder till att företagen ”gör egen verkstad”
 • ”Rätt” valt FoU-område skapar engagemang och affärsutveckling – möter företagens behov
 • Årsplanering med teknikworkshoppar
 • Värdefullt om uppföljning med möjlighet till projekt finns

Läs mer om respektive Teknikworkshop

I eventkalendern hittar du de teknikworkshops som är tillgängliga att boka plats på just nu, kalendern och bokningsbara datum uppdateras löpande.

Teknikworkshop – Additiv Tillverkning

Kontaktperson: Seyed Hosseini

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop –  Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion ( Projekt LoHi Swedprod)

Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Teknikworkshopen riktar sig till företag som har:
– Hög mix av olika produkter och korta serier
– Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
– Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
– Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem. I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Kontaktperson: Magnus Widfeldt

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop – Automatiserad hängning och nedplockning (projekt Digi-Load)

Konkurrenskraftig ytbehandling: Vilka möjligheter finns för automatiserad hängning och nedplockning av gods i samband med ytbehandling och lackering? Lackering och ytbehandling är idag i stor utsträckning automatiserade processer medan processtegen före och efter, dvs hängning och nedplockning ofta sker manuellt.

Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplockning automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?

Teknikworkshopen handlar om:
– Vilka möjligheter finns för att öka automatiseringsgraden för momenten hängning och nedplockning?
– Vad klarar dagens system av och vilka krav ställer det på processen?
– Simulerad hängning av komponenter för optimalt utnyttjande av processfönster: Hur många komponenter får plats och hur hänger man för att optimera antalet objekt per hängare?

Kontaktperson: Charlotte Ireholm

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop – Digitalisering (Projekt Karakuri IoT)

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag.

Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Vid denna teknikworkshop på distans får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop – Dynamiska Produktionssystem (Projekt AKTA)

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Forskningsprojektet inom P2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers / RISE IVF) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Därför krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Strategisk plan för beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan de olika avdelningarna. Lösningen för detta kan bestå av:

 • Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering.
 • Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna.
 • Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop – Kollaborativa robotar (Projekt DYNAMITE)

Kan kollaborativa robotar vara något för ert företag?

En strategi för ökad automation måste till för att Sverige ska öka effektiviteten. Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Men vilken är rätt för just ert företag? Denna workshop syftar till att få bättre insikt i vad som finns på marknaden idag samt hur man kan tänka gällande strategier för smart automation. Hur ser ni på ert företag på en ökad automatiseringsgrad och att införa robotar som samarbetar med befintlig personal? Är det en kittlande tanke så ska ni vara med på denna dag som kombinerar teori och praktik.

Innehållet är baserat på resultat från Produktion2030:s projekt Dynamite och Chalmers testbäddar, SIILab och leds av Åsa Fasth-Berglund från Chalmers tekniska högskola, som är specialist inom området.

Teknikworkshop – Mätetalshantering (Projekt SuRE BPMS)

Workshopen handlar om hur ett företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi

Projektet ”SuRE BPMS” presenterar samlade indata och erfarenheter från flera medelstora och stora företags mätetalssystem. Under workshopen kommer vi tillsammans diskutera relevanta delar och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

– Hur mäter ni idag?
– Hur använder ni mätetalen?

När man väl samlat indata och räknat ut KPIer ska de ju användas på något värdefullt sätt. En framgångsrik användning påverkas t.ex. av vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras, och vilka som är involverade i det arbetet.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

 

Teknikworkshop – Prediktivt Underhåll (Projekt PMBM)

Under workshopen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller.

Tjänsteerbjudanden i kontexten av produktionsteknik i digitaliseringens tidevarv ställer krav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. En avgörande poäng är; att utveckla tjänsten kräver att tillgängligheten, vilken till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Workshoppen skapar nätverk mellan deltagande företag och forskare samt ger insyn i praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar sina olika produktionsutmaningar. Ni ges även möjlighet att diskutera med representanter från andra företag.

Workshoppen presenterar ett antal erfarenheter från projektet Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri samt flera ytterligare projekt inom ramen för Produktion2030 styrkeområde 5, cirkulära produktionssystem och underhåll. Deltagarna får med sig ett antal punkter som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop – Produktionsinnovation

Kontaktperson: Anna Öhrwall

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Vad är innovation?
Innovation, till skillnad från idéer och uppfinningar (inventions), handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. Därför är det i praktiken betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmåga att producera nytänkande lösningar. Givetvis gäller detta även producerande verksamheter där produktionsinnovation har en viktig roll för att skapa hållbar produktion. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till mer konkurrenskraftig, attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Vad ger Teknikworskhopen?
Nya perspektiv på innovationsförmågans roll inom det producerande företaget. Du får aktivt delta och lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna leda innovationsarbetet. Du får även inblick i praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar samt diskutera med representanter från andra företag.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

 

Teknikworkshop – Cirkulär ekonomi

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi. Hela världen går mot cirkuläritet. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen. En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Under teknikworkshopen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE.

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikworkshop – Smart Underhåll (Projekt SMAsh)

En workshop om att digitalisera svensk tillverkningsindustri. Dagen ger dig kunskap om vad som krävs för att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett säkrare underhåll.

Företagen har idag nya möjligheter med dagens teknikframgångar. Tillgång till billiga sensorer och molntjänster skapar förutsättningar att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger dig information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Men för att ligga i framkant behöver företagen samla in olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och logiskt berätta vilken lösning som är mest lönsam. Hur kan ni förutsäga stillestånd och effektivisera processer? Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter?

Forskare från Chamlers kommer att berätta om SMASh-projektet. För mer information se här. Detta är ett projekt inom Produktion2030. Idén med projektet är att utveckla verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan olika industrier och företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen.

Kontaktperson: Anders Skoogh

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Därför är Teknikworkshopparna bra för företag?

Kontaktperson: Sandra Mattson

Gå till eventkalendern för att boka din plats

Teknikföretagen är huvudman för det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet Produktion2030. Läs mer här.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer om Teknikworkshoparna

Senior Projektledare

070-962 91 50

Jenny Bramell

Senior Projektledare

Kontaktuppgifter

 • 070-962 91 50