KOMPETENSNAVET - Strategisk kompetensförsörjning ger ökad attraktivitet

Rätt kompetens är en helt avgörande faktor för industriföretagens konkurrenskraft. En snabb teknikutveckling och specialisering, en generationsväxling inom företagen, minskat intresse för industriförberedande utbildningar – det är några stora utmaningar framöver.

Industrins kompetensförsörjning lyfts fram som ett av fyra fokusområden i den nationella strategin Smart industri. Ökad rörlighet mellan akademi och industri – för att bättre ta tillvara forskningsresultat och för att utbildningssystemet ska öka sin relevans för industrin – är en önskvärd väg. Konkreta insatser för att stödja företagens arbete mot en mer strategisk kompetensförsörjning är en annan.

För det enskilda företaget handlar det om att börja tänka mer långsiktigt och att tänka nytt. Hur säkrar man fortsatt inflöde av kompetenta medarbetare? Hur fångar man in rätt personer till rätt plats? Hur fortsätter man att vara ett attraktivt företag för de redan anställda? Hur säkerställer man att de insatser man gör inom kompetensförsörjning är de strategiskt och affärsmässigt riktiga, och att de främjar en utveckling mot ökad jämställdhet och ökad attraktivitet för alla grupper, oavsett bakgrund?

Förändringsledning, värdegrund, rekrytering – 180 företag får ta del av Kompetensnavet
Tre IUC-bolag, IUC Väst, IDC West Sweden och IUC Sjuhärad, har gemensamt sjösatt ett omfattande EU-finansierat projekt – Kompetensnavet – där 180 företag ska hitta en systematik för att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Insatsen ska stärka företagens affärsutveckling och bidra till att bygga en hållbar och jämställd verksamhet som är attraktiv för nya och befintliga medarbetare. Arbetet är förankrat i en svensk standard kring ledningssystem för kompetensförsörjning, SS 624070:2009.

Marie Brehag von Haugwitz, projektledare för Kompetensnavet: ”Intresset för projektet är mycket stort. Många ser behovet av att tänka nytt, för att mer genomgripande ändra invanda mönster för hantering av kompensfrågorna och för att höja sin attraktionskraft och aktivt rikta sig till flera målgrupper. Ska företagen långsiktigt säkra ett inflöde och behålla rätt kompetens krävs ett medvetet, systematiskt och strategiskt tänkande. Det ska vi hjälpa dem med!”

Under en analysperiod var 14 företag med och utvecklade det program som företagen erbjuds att följa, och sedan april 2016 är genomförandefasen igång. 70 företag är inne i programmet (maj 2017) och i augusti startar ytterligare ca 50 företag. Varje program pågår i ca 18 månader. Programmet är byggt på en pedagogisk lärprocess i åtta på varandra byggda moduler med strategiskt viktiga teman.

Företagen genomgår programmoduler under rubriker som Förändringsledning ur ett nytt perspektiv, Värdegrund och arbetsplatskultur, Rätt rekrytering och Lärande organisation. Fokus ligger på den egna organisationens utmaningar, verksamhetsmål, medarbetare och kultur. Varje modul består av en programträff med en extern föreläsare. Då möts ungefär tio företag åt gången för nätverkande och kompetenshöjning inom det aktuella modultemat.

Innan programträffen får företagen en förberedande uppgift och efter programträffen får de en uppgift för att applicera nyvunnen kunskap och öva metoder och verktyg på hemmaplan. Under hela programmet finns Kompetensnavets coacher för företagens hjälp till självhjälp. Marie: ”Det ser naturligtvis väldigt olika ut i olika företag, och vissa frågor som handlar om att vidga sina perspektiv, tänka nytt och förändra attityder, kräver längre tid att förankra. Men vi är övertygade om att vi i alla företagen sår ett frö, och när det slår rot och börjar växa kommer saker att hända, det är vi övertygade om”.

Fakta Kompetensnavet:
Kompetensnavet är ett EU-finansierat projekt med det övergripande målet att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industriföretag. Projektet är ett samarbete mellan IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Målgrupp: Små och tillverkande industriföretag i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg. Projektmål: Deltagande företag ska ha utvecklat hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

För mer information, kontakta:
Marie Brehag von Haugwitz, projektledare Kompetensnavet,
marie.brehag.von.haugwitz@idcab.se, 0500-502511

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag